+420 608 099 133 info@vrevent.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://vrevent.cz

Fyzická osoba podnikající – OSVČ, neplátce DPH,

Jan Pazderka

se sídlem Kunešova 2653/18, 130 00, Praha 3 - Žižkov

identifikační číslo: 07151616

zapsané v živnostenském rejstříku

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://vrevent.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Odběratele a Uživatele. Odběratel zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a že se s nimi seznámil.

Veškeré smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem, a je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb (za „smlouvu o poskytování služeb“ se zde označuje jakákoliv smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

V případech, kdy osoba, která má v úmyslu objednat službu od Poskytovatele, jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, nebo je právnickou osobou, neuplatní se na ni ochrana spotřebitele dle těchto obchodních podmínek, zejména se neuplatní příslušná ustanovení článku 5 – Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb a čl. 8.6.

2. Vymezení pojmů

Odběratelem je fyzická osoba, která má v úmyslu objednat prostřednictvím webového rozhraní jazykovou výuku. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Odběratel, který není spotřebitelem a Odběratel, který spotřebitelem je.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Služba poskytované prostřednictvím webového rozhraní je zapůjčení virtuální reality

3. Objednávka a uzavření smlouvy o poskytování služeb

V případě, že to webové rozhraní umožňuje, Odběratel provádí objednávání služeb:

vyplněním formuláře na webovém rozhraní

Webové rozhraní obsahuje seznam služeb a informace o nich, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb jsou uvedeny bez DPH (nejsme plátci DPH) a bez dalších poplatků. Ceny prezentovaných služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

Prezentace služeb umístěná na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o nabídku ze strany Poskytovatele (resp. o jeho návrh na uzavření smlouvy; § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

Pro objednání služby vyplní Odběratel objednávkový formulář. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.

Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Odběratelem vzniká úhradou celé ceny služby. Přijetí objednávky (akceptace) může být součástí potvrzení o obdržení objednávky (pokud je to v potvrzení výslovně uvedeno), nebo může po tomto potvrzení následovat samostatně.

Odběratel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé Odběrateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (především náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Odběratel sám.

Smlouvou o poskytování služeb se Poskytovatel zavazuje dodat Odběrateli službu uvedenou v objednávce a Odběratel se zavazuje toto službu od Poskytovatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Poskytovateli cenu služby uvedenou v objednávce.

Odběratel může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Poskytovatelem telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Poskytovatele. Všechny objednávky přijaté Poskytovatelem jsou závazné.

4. Platební podmínky a poskytnutí služby

Odběratel má možnost zaplatit cenu za službu Poskytovateli způsoby uvedenými na webovém rozhraní poskytovatele:

- vkladem hotovosti na účet poskytovatele

- bezhotovostně převodem na účet Poskytovatele

Způsob platby uvede Odběratel v objednávce (kde budou uvedeny i případně další platby v souvislosti se zvoleným způsobem platby).

Platba služby je možná v českých korunách (Kč).

Cena služby je splatná do 10 pracovních dnů od akceptace objednávky zasláním emailu ze strany poskytovatele.

V případě bezhotovostní platby je Odběratel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

Odběratel bere na vědomí, že má právo do 10 dnů od úhrady služby (tj. od uzavření smlouvy) právo od smlouvy odstoupit (viz článek 5 těchto obchodních podmínek).

5. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb

Odběratel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Odběrateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy s výjimkou okolností popsaných v bodě 4.8.

Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, má Odběratel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to do 10 dnů od uzavření smlouvy o poskytování služeb, tj. od úhrady služby Poskytovateli. Odstoupení od smlouvy o poskytování služeb může Odběratel zaslat na Kontaktní adresu Poskytovatele nebo na Kontaktní e-mail Poskytovatele.

V případě odstoupení od smlouvy o poskytování služeb dle odst. 5.2 těchto obchodních podmínek se smlouva o poskytování služeb od počátku ruší.

Poskytovatel vrátí Odběrateli peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy o poskytování služeb přijal. Poskytovatel peníze vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy s poskytování služeb Odběratelem, a to (i) stejným způsobem, jakým je od Odběratele přijal, nebo (ii) způsobem, jaký Odběratel požaduje.

6. Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů jiných států, která poskytují spotřebiteli vyšší míru ochrany.

V otázkách neupravených smlouvou o poskytování služeb (včetně objednávky a jejího přijetí) a obchodními podmínkami (či případně komunikací mezi stranami) se právní vztah řídí podmínkami uvedenými na webovém rozhraní. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy o poskytování služeb jsou patrné z webového rozhraní.

Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

Odběrateli je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce, nebo v rámci komunikace mezi stranami. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

Případné stížnosti vyřizuje Poskytovatel prostřednictvím Kontaktního e-mailu Poskytovatel není ve vztahu k Odběrateli vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

Obsah webových stránek Poskytovatele či zprostřekovatele, všechny na nich materiály (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a v souvisejících tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem Poskytovatele a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Odběratelem a Uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní. Při nerespektování tohoto zákazu bude Poskytovatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Odběratel nesmí při využívání webového rozhraní používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webového rozhraní a užívat webové rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné (a to i z důvodů jejich rozporu s právem na ochranu spotřebitele), nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Aktuální znění odsouhlasených obchodních podmínek je uloženo a archivováno Poskytovatelem, resp. zpracovatelem v elektronické podobě a není přístupné třetím osobám (ustanovení těchto podmínek a zákona o poskytnutí smlouvy o poskytování služeb a obchodních podmínek Odběrateli nejsou tímto jakkoli dotčena). Smlouvu o poskytování služeb včetně obchodních podmínek poskytne Poskytovatel Odběrateli na vyžádání v textové podobě (v elektronické podobě zasláním emailem).

Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě o poskytování služeb poskytne Poskytovatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

V Praze dne 1. června 2019